¡Bienvenido!
Nuevo usuario Acceder

Quizá estés buscando Oposiciones en tu provincia

¿Has olvidado tu contraseña?

Accede a través de tu red social
Facebook Twitter LinkedIn

Inicio Oposiciones Cos de Gestió de l'administració de la Generalitat de Catalunya

Oposiciones de Cos de Gestió de l'administració de la Generalitat de Catalunya

Aquest curs va dirigit a totes les persones que tenint la titulació que es requereix per aquest Cos, desitgin treballar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les persones que ja treballin i desitgin promocionar-se internament.

  • Oposiciones de Cos de Gestió de l'administració de la Generalitat de Catalunya

Infórmate gratis y sin compromiso

  • El nivel de estudios mínimo es: Diplomatura
  • _Acepto los términos y la política de privacidad.

Requisitos para Oposición de Cos de Gestió de l'administració de la Generalitat de Catalunya

• Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circula

Temario para Oposición de Cos de Gestió de l'administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 1. La Constitució Espanyola
Tema 2. El Tribunal consitucional
Tema 3. La Corona
Tema 4. La potestat legislativa
Tema 5. El poder judicial: funcions i principis
Tema 6. Criteris d’actuació. Órgans Centrals. Órgans perifèrics
Tema 7. L’organització territorial de l’Estat
Tema 8. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències
Tema 9. Organització de les Comunitats Autònomes
Tema 10. Les institucions de la Catalunya medieval i moderna (s. XIII a XVIII)
Tema 11. La transformació institucional de la Catalunya
Tema 12. La Mancomunitat de Catalunya
Tema 13. La Generalitat de Catalunya durant la II República
Tema 14. Catalunya sense govern propi (1939-1975)
Tema 15. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979
Tema 16. Compètencies de la Generalitat de Catalunya
Tema 17. El Parlament de Catalunya
Tema 18. El President de la Generalitat
Tema 19. Els òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat
Tema 20. Configuració de la Unión Europea
Tema 21. Els foments de la Comunitat Europea
Tema 22. Les institucions comunitàries
Tema 23. Els fons estructurals de la Unió Europea
Tema 24. L’Administració pública: concepte i principis
Tema 25. La relació jurídico-administrativa
Tema 26. L’organització administrativa: principis
Tema 27. La compètencia administrativa
Tema 28. L’acte administratiu
Tema 29. L’eficàcia de l’acte administratiu
Tema 30. El procediment administratiu
Tema 31. Las fases del procediment administratiu
Tema 32. Revisió dels actes en via administrativa
Tema 33. La jurisdicció contenciosa administrativa
Tema 34. La responsabilitat de les Administracios Publiques
Tema 35. La contractació administrativa
Tema 36. Les formes d’activitat administrativa
Tema 37. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador
Tema 38. Expropiació forçosa
Tema 39. El servei públic
Tema 40. L’Administració com a organització
Tema 41. Els processos de modernització de les Administracions Publiques
Tema 42. Organització i prestació de serveis
Tema 43. Disseny, execució i avaluació de les politiques publiques
Tema 44. La direcció per objetius
Tema 45. La funció directiva
Tema 46. El règim jurídic de la funció pública espanyola
Tema 47. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Tema 48. La planificació dels recursos humans a les Administracions Publiques
Tema 49. La carrera professional a l’Administració Pública
Tema 50. Els sistemes de retribució a l’Administració Pública
Tema 51. La planifiacació de la formació i la gestió de recursos humans
Tema 52. Drets i deures dels funcionaris públics
Tema 53. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics
Tema 54. La Seguretat Social del personal al servei de l’Administració: Règim General
Tema 55. Las relacions laborals
Tema 56. El Dret del Treball
Tema 57. El contrate de treball
Tema 58. El sistema espanyol de la Seguretat Social
Tema 59. . La planificació de la gestió pública
Tema 60. . El pressupost de la Generalitat
Tema 61. L’execució del pressupost de despeses
Tema 62. El control pressupostari
Tema 63. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya
Tema 64. El dret tributari: concepte i contingut
Tema 65. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Tema 66. Sistemes d’informació per a la direcció i la gestió
Tema 67. Concepte, components i funcionament general d’un sistema informátic
Tema 68. Els sistemes d’informació de personal
Tema 69. Els sitemes d’informació económica
Tema 70. El régim jurídic de la protecció de dades de carácter personal
Tema 71. El model econòmic espanyol
Tema 72. El sector primari a Catalunya
Tema 73. El sector industrial a Catalunya
Tema 74. El sector serveis a Catalunya
Tema 75. Estructura social actual d’Espanya i Catalunya
Tema 76. La renda nacional a l’estat espanyol
Tema 77. El mercat de treball

Convocatorias relacionadas

Oposiciones relacionadas

Consejos

Oposiciones por Comunidades

Andalucía Aragón Castilla y León Cataluña Galicia Islas Canarias Madrid Navarra País Vasco Comunidad Valenciana

Actualidad

Recibe nuestro newsletter

Comparte